برگزاری پنجمین مرحله مسابقات دارت ماهانه ایران زمین در تهران | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران