"خودسیانی" در جایگاه شانزدهم مسابقات کیبل اسکی جهان ایستاد | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران