گرایش کادر فنی و قهرمانان رشته های پارویی به قایق اژدها | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران