برنامه های آموزشی و استعدادیابی سپک تاکرا در شهرستانهای تابعه | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران